שכירים בעלי הכנסת משכורת גבוהה

עקרונית שכירים פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עם זאת הוראות מס הכנסה קובעות כי שכיר המרוויח יותר מ- 649,000 ₪ בשנה (נכון לשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין הגדרת הכנסה ממשכורת נכללים גם קצבה/פנסיה ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן- סעיף 102 לפקודה. לעניין זה חשוב לשים לב לנושא מס היסף. מס היסף הינו מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3%. המס חל על הכנסה חייבת שנתית מסך של 649,000 ₪ (נכון לשנת 2020) או לחודש מסך של 54,083 ₪ (נכון לשנת 2020). מדובר במס ייחודי שחוצה את כל סוגי ההכנסות הקיימות וכולל הכנסה מרווח הון, שבח, שכירות, פעילות בשוק ההון וכמובן ועסק ומשכורת. לדוגמה, שכירה שהרוויחה 649,000 שקל בשנה ויש לה גם הכנסות משכר דירה, כאשר היא מדווחת עליהן במסלול ה-10%. במקרה כזה, אפילו שההכנסה שלה משכירות ממוסה במסלול של 10% בשורה התחתונה היא תמוסה ב-13%. סיבה נפוצה להכנסת משכורת גבוהה היא בשנת מימוש האופציות או המניות שניתנו במסגרת תוכניות תמרוץ ותגמול עובדים בעיקר בענף הטכנולוגיה והיי-טק. ראה עמוד – אופציות לעובדים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

הכנסה מחו"ל והחזקה בנכסים בשווי מעל הסכום הקובע

שיטת המיסוי בישראל הינה שיטת מיסוי פרסונאלית,  כלומר כל הכנסה מחו"ל של תושב ישראל מכל מקור שהוא חייבת במס בישראל. במידה ומדובר בהכנסה ממדינה שעימה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, יש לנהוג על-פי האמנה. כמו כן חייב בהגשת דוח גם מי שמחזיק בנכסים מחוץ למדינת ישראל ששווים הינו 1,883,000 (בשנת 2020)...

דוח שנתי לבעל שליטה – דוח שנתי לבעל מניות מהותי

פקודת מס הכנסה קובעת כי בעל שליטה הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: (א)     ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה; (ב)     בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה או בזכות לרכשם (ג)      בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים; (ד)     בזכות למנות מנהל; "קרובו" – בן- זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן- הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה; במילים אחרות בעל שליטה לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא כל מי שמחזיק ב-10% בזכויות החברה האפקטיביות כלומר גם מי שמחזיק באופציות הניתנות למימוש אשר לאחר מימושן יחזיק ביותר מ-10% מאמצעי השליטה או הרווחים בחברה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

מימוש אופציות לעובדים

סעיף 102 החדש לפקודה לאחר תיקון 132 מגדיר את אפשרויות המיסוי הקיימות, כאשר החלופה הנפוצה ביותר כיום היא הקצאת אופציות במסלול 102 הוני באמצעות נאמן. כניסה לתוקף של מסלול זה מאפשרת למעשה לדחות את מועד אירוע המס ליום מימוש האופציה. קיימים גם מספר תוכניות הקצאת אופציות לעובדים שהותאמו לדרישות מס הכנסה, יש לציין כי על מנת לקבל אישור על מסלול המיסוי על החברה לפנות להליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) מול רשויות המס ולקבל אישור.  Employee Stock Ownership Plan – ESOP – במסגרת תוכנית זו לעובדים בחברה ניתנת אופציה למימוש למניות החברה, כאשר האופציות מבשילות (VESTING) על פני תקופה של מספר שנים ובהתאם למודל שנקבע. employee stock purchase plan -ESPP. במסגרת תוכנית זו ניתנת לעובד זכות לרכוש את מניות החברה במחיר הנמוך ממחיר השוק, כאשר במשך התקופה העובד מפריש משכרו כסף לטובת רכישת המניות במועד שנקבע. גם תוכנית זו במידה ונעשתה בכפוף לנהלים יכולה להיכנס למסגרת מסלול 102 הוני עם נאמן. לקבלת הצעה מרואה חשבון המתמחה בנושאים אילו השאר פרטים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם...

דוח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין זה נבהיר כי הגדרת עוסק פטור היא לעניין מע"מ בלבד, מהיבטי מס הכנסה אין הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה- שניהם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם כעוסק פטור עצמאי אתה מתנהל באופן שוטף לבד את הדוח השנתי מומלץ להגיש בסיוע של רואה חשבון, רק כך תוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויותייך והכרה מלאה בכל ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסתך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון....