דוח שנתי לבעל שליטה – דוח שנתי לבעל מניות מהותי

פקודת מס הכנסה קובעת כי בעל שליטה הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: (א)     ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה; (ב)     בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה או בזכות לרכשם (ג)      בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים; (ד)     בזכות למנות מנהל; "קרובו" – בן- זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן- הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה; במילים אחרות בעל שליטה לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא כל מי שמחזיק ב-10% בזכויות החברה האפקטיביות כלומר גם מי שמחזיק באופציות הניתנות למימוש אשר לאחר מימושן יחזיק ביותר מ-10% מאמצעי השליטה או הרווחים בחברה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

פעילות בשוק ההון

תקנות מס הכנסה החדשות קובעות כי החל משנת מס 2013 ישנה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שמחזור העסקאות שביצע עולה על סכום של 810,720 ש"ח (בשנת 2016). מודגש כי מדובר על מחזור המכירות ולא על הרווח החייב במס. מלבד מי שחייב בהגשת דוח שנתי מומלץ מאוד לבדוק אפשרות של הגשת דוח יזום למס הכנסה וזאת מהסיבות הבאות: הבנק מנפיק מדי שנה לכל בעל חשבון- אישורי ניכוי מס שנתי (טופס 867) הבנק אינו גורר הפסדים משנים קודמות והוא אינו רשאי לקזז הפסד הון משנים קודמות כנגד הכנסה חייבת שוטפת, הקיזוז נעשה רק במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. על מנת "לשמור" על הפסדי העבר ולנצלם בעתיד מול רווח אפשרי חייב להגיש דוח שנתי. במידה והינך מבצע פעילות בשוק ההון ביותר מגוף פיננסי מומלץ לבדוק זכאות לקזז בין תוצאות הגופים השונים, הקיזוז בין הגופים השונים נעשה רק בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. ישנן אוכלוסיות שזכאיות להטבות מיסוי שונות כגון: ריבית מוטבת לגימלאים ,בעלי הכנסות נמוכות ועוד. חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי...

מימוש אופציות לעובדים

סעיף 102 החדש לפקודה לאחר תיקון 132 מגדיר את אפשרויות המיסוי הקיימות, כאשר החלופה הנפוצה ביותר כיום היא הקצאת אופציות במסלול 102 הוני באמצעות נאמן. כניסה לתוקף של מסלול זה מאפשרת למעשה לדחות את מועד אירוע המס ליום מימוש האופציה. קיימים גם מספר תוכניות הקצאת אופציות לעובדים שהותאמו לדרישות מס הכנסה, יש לציין כי על מנת לקבל אישור על מסלול המיסוי על החברה לפנות להליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) מול רשויות המס ולקבל אישור.  Employee Stock Ownership Plan – ESOP – במסגרת תוכנית זו לעובדים בחברה ניתנת אופציה למימוש למניות החברה, כאשר האופציות מבשילות (VESTING) על פני תקופה של מספר שנים ובהתאם למודל שנקבע. employee stock purchase plan -ESPP. במסגרת תוכנית זו ניתנת לעובד זכות לרכוש את מניות החברה במחיר הנמוך ממחיר השוק, כאשר במשך התקופה העובד מפריש משכרו כסף לטובת רכישת המניות במועד שנקבע. גם תוכנית זו במידה ונעשתה בכפוף לנהלים יכולה להיכנס למסגרת מסלול 102 הוני עם נאמן. לקבלת הצעה מרואה חשבון המתמחה בנושאים אילו השאר פרטים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם...

הכנסה מחו"ל והחזקה בנכסים בשווי מעל הסכום הקובע

שיטת המיסוי בישראל הינה שיטת מיסוי פרסונאלית,  כלומר כל הכנסה מחו"ל של תושב ישראל מכל מקור שהוא חייבת במס בישראל. במידה ומדובר בהכנסה ממדינה שעימה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, יש לנהוג על-פי האמנה. כמו כן חייב בהגשת דוח גם מי שמחזיק בנכים מחוץ למדינת ישראל ששווים הינו 1,856,000...

דוח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין זה נבהיר כי הגדרת עוסק פטור היא לעניין מע"מ בלבד, מהיבטי מס הכנסה אין הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה- שניהם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם כעוסק פטור עצמאי אתה מתנהל באופן שוטף לבד את הדוח השנתי מומלץ להגיש בסיוע של רואה חשבון, רק כך תוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויותייך והכרה מלאה בכל ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסתך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון....