שכירים בעלי הכנסת משכורת גבוהה

עקרונית שכירים פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עם זאת הוראות מס הכנסה קובעות כי שכיר המרוויח יותר מ- 643,000 ₪ בשנה (נכון לשנת 2016) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

לעניין הגדרת הכנסה ממשכורת נכללים גם קצבה/פנסיה ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן- סעיף 102 לפקודה.

לעניין זה חשוב לשים לב לנושא מס היסף.

מס היסף הינו מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 2%.

המס חל על הכנסה חייבת שנתית מסך של 803,520 ₪ (נכון לשנת 2016) או לחודש מסך של 66,960 ₪ (נכון לשנת 2016).

הכנסה חייבת בסעיף זה כוללת הכנסה מרווחי הון ומשבח.

סיבה נפוצה להכנסת משכורת גבוהה היא בשנת מימוש האופציות או המניות שניתנו במסגרת תוכניות תמרוץ ותגמול עובדים בעיקר בענף הטכנולוגיה והיי-טק.

ראה עמוד – אופציות לעובדים

חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר.

 

השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון.