מימוש אופציות לעובדים

סעיף 102 החדש לפקודה לאחר תיקון 132 מגדיר את אפשרויות המיסוי הקיימות, כאשר החלופה הנפוצה ביותר כיום היא הקצאת אופציות במסלול 102 הוני באמצעות נאמן.

כניסה לתוקף של מסלול זה מאפשרת למעשה לדחות את מועד אירוע המס ליום מימוש האופציה.

קיימים גם מספר תוכניות הקצאת אופציות לעובדים שהותאמו לדרישות מס הכנסה, יש לציין כי על מנת לקבל אישור על מסלול המיסוי על החברה לפנות להליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) מול רשויות המס ולקבל אישור.

  1.  Employee Stock Ownership Plan – ESOP – במסגרת תוכנית זו לעובדים בחברה ניתנת אופציה למימוש למניות החברה, כאשר האופציות מבשילות (VESTING) על פני תקופה של מספר שנים ובהתאם למודל שנקבע.
  2. employee stock purchase plan -ESPP. במסגרת תוכנית זו ניתנת לעובד זכות לרכוש את מניות החברה במחיר הנמוך ממחיר השוק, כאשר במשך התקופה העובד מפריש משכרו כסף לטובת רכישת המניות במועד שנקבע.

גם תוכנית זו במידה ונעשתה בכפוף לנהלים יכולה להיכנס למסגרת מסלול 102 הוני עם נאמן.

לקבלת הצעה מרואה חשבון המתמחה בנושאים אילו השאר פרטים

חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר.