שכירים בעלי הכנסת משכורת גבוהה

עקרונית שכירים פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עם זאת הוראות מס הכנסה קובעות כי שכיר המרוויח יותר מ- 649,000 ₪ בשנה (נכון לשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין הגדרת הכנסה ממשכורת נכללים גם קצבה/פנסיה ממעביד או מקופת גמל וכן קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן- סעיף 102 לפקודה. לעניין זה חשוב לשים לב לנושא מס היסף. מס היסף הינו מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3%. המס חל על הכנסה חייבת שנתית מסך של 649,000 ₪ (נכון לשנת 2020) או לחודש מסך של 54,083 ₪ (נכון לשנת 2020). מדובר במס ייחודי שחוצה את כל סוגי ההכנסות הקיימות וכולל הכנסה מרווח הון, שבח, שכירות, פעילות בשוק ההון וכמובן ועסק ומשכורת. לדוגמה, שכירה שהרוויחה 649,000 שקל בשנה ויש לה גם הכנסות משכר דירה, כאשר היא מדווחת עליהן במסלול ה-10%. במקרה כזה, אפילו שההכנסה שלה משכירות ממוסה במסלול של 10% בשורה התחתונה היא תמוסה ב-13%. סיבה נפוצה להכנסת משכורת גבוהה היא בשנת מימוש האופציות או המניות שניתנו במסגרת תוכניות תמרוץ ותגמול עובדים בעיקר בענף הטכנולוגיה והיי-טק. ראה עמוד – אופציות לעובדים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

הכנסה מחו"ל והחזקה בנכסים בשווי מעל הסכום הקובע

שיטת המיסוי בישראל הינה שיטת מיסוי פרסונאלית,  כלומר כל הכנסה מחו"ל של תושב ישראל מכל מקור שהוא חייבת במס בישראל. במידה ומדובר בהכנסה ממדינה שעימה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, יש לנהוג על-פי האמנה. כמו כן חייב בהגשת דוח גם מי שמחזיק בנכסים מחוץ למדינת ישראל ששווים הינו 1,883,000 (בשנת 2020)... קראו עוד

דוח שנתי לבעל שליטה – דוח שנתי לבעל מניות מהותי

פקודת מס הכנסה קובעת כי בעל שליטה הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: (א)     ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה; (ב)     בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה או בזכות לרכשם (ג)      בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים; (ד)     בזכות למנות מנהל; "קרובו" – בן- זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן- הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה; במילים אחרות בעל שליטה לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא כל מי שמחזיק ב-10% בזכויות החברה האפקטיביות כלומר גם מי שמחזיק באופציות הניתנות למימוש אשר לאחר מימושן יחזיק ביותר מ-10% מאמצעי השליטה או הרווחים בחברה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

מימוש אופציות לעובדים

סעיף 102 החדש לפקודה לאחר תיקון 132 מגדיר את אפשרויות המיסוי הקיימות, כאשר החלופה הנפוצה ביותר כיום היא הקצאת אופציות במסלול 102 הוני באמצעות נאמן. כניסה לתוקף של מסלול זה מאפשרת למעשה לדחות את מועד אירוע המס ליום מימוש האופציה. קיימים גם מספר תוכניות הקצאת אופציות לעובדים שהותאמו לדרישות מס הכנסה, יש לציין כי על מנת לקבל אישור על מסלול המיסוי על החברה לפנות להליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) מול רשויות המס ולקבל אישור.  Employee Stock Ownership Plan – ESOP – במסגרת תוכנית זו לעובדים בחברה ניתנת אופציה למימוש למניות החברה, כאשר האופציות מבשילות (VESTING) על פני תקופה של מספר שנים ובהתאם למודל שנקבע. employee stock purchase plan -ESPP. במסגרת תוכנית זו ניתנת לעובד זכות לרכוש את מניות החברה במחיר הנמוך ממחיר השוק, כאשר במשך התקופה העובד מפריש משכרו כסף לטובת רכישת המניות במועד שנקבע. גם תוכנית זו במידה ונעשתה בכפוף לנהלים יכולה להיכנס למסגרת מסלול 102 הוני עם נאמן. לקבלת הצעה מרואה חשבון המתמחה בנושאים אילו השאר פרטים חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם... קראו עוד

דוח שנתי לעוסק מורשה – דוח שנתי לעצמאי

עצמאי כידוע חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הדוח יכלול פירוט על סך הכנסות העצמאי ובן זוגו מכל מקור שהוא: הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת, הכנסות מפעילות בשוק ההון, הכנסות משכירות, הכנסות מחו"ל ועוד. גם באם כעצמאי אתה מתנהל באופן שוטף לבד את הדוח השנתי מומלץ להגיש בסיוע של רואה חשבון. רק כך תוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויותייך והכרה מלאה בכל ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסתך.   השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

דוח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. לעניין זה נבהיר כי הגדרת עוסק פטור היא לעניין מע"מ בלבד, מהיבטי מס הכנסה אין הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה- שניהם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם כעוסק פטור עצמאי אתה מתנהל באופן שוטף לבד את הדוח השנתי מומלץ להגיש בסיוע של רואה חשבון, רק כך תוכל להבטיח מיצוי מלא של זכויותייך והכרה מלאה בכל ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסתך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון.... קראו עוד

בעלי הכנסות משכר דירה למגורים

בעלי הכנסות מהשכרת דירה חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם באם לכאורה הכנסות הדירה הינם מתחת לתקרת הפטור (5,100 בשנת 2020) הינך חייב בהגשת דוח, כלומר גם באם אין חבות מס יש חובת דיווח. עם זאת מי שבחר במסלול המס של תשלום 10% והכנסתו משכר דירה אינה עולה על 337,000 ₪ (בשנת 2020) אינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. יתר מסלולי המס, מסלול הפטור ומסלול המס השולי חייבים בהגשת דוח. למאמר בנושא סקירת מסלולי המיסוי מהכנסות משכר דירה / הכנסות משכירות לחץ כאן. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

פריסת פיצויים

כאשר עובד מפסיק את עבודתו במקום העבודה כתוצאה מפרישה התפטרות או פיטורין מבוצע עמו גמר חשבון על ידי המעסיק, מלבד פיצוי הפיטורין הוא זכאי גם לפדיון ימי החופשה שלו, תשלום יחסי עבור הבראה, פדיון ימי מחלה (בסקטור הציבורי) ועוד, סך התשלומים להם הוא זכאי בעת סיום עבודתו נקראים מענק פרישה. באמצעות פריסת פיצויים במס הכנסה ניתן לחסוך בתשלומי המס. פריסת הפיצויים מתאפשרת מתוך הבנה של מס הכנסה כי מענק הפרישה אותו מקבל העובד בעת סיום עבודתו נצבר על פני כל תקופת העבודה ולכן ניתנת האפשרות לפרוס (לחלק) את מענק הפרישה על פני מספר שנים ובכך להפחית בתשלום המס באופן משמעותי. במהלך שנות הפריסה יש חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.   במידה ופרשת בשנים האחרונות ממקום עבודתך או באם הינך צפוי לפרוש בעתיד הקרוב מומלץ לבדוק האם הסדר פריסת הפיצויים יטיב עימך. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

פעילות בשוק ההון

תקנות מס הכנסה החדשות קובעות, כי ישנה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שמחזור העסקאות שביצע עולה על סכום של 2,522,000 שקל (בשנת 2020). מודגש כי מדובר על מחזור המכירות ולא על הרווח החייב במס. מלבד מי שחייב בהגשת דוח שנתי מומלץ מאוד לבדוק אפשרות של הגשת דוח יזום למס הכנסה וזאת מהסיבות הבאות: הבנק מנפיק מדי שנה לכל בעל חשבון- אישורי ניכוי מס שנתי (טופס 867) הבנק אינו גורר הפסדים משנים קודמות והוא אינו רשאי לקזז הפסד הון משנים קודמות כנגד הכנסה חייבת שוטפת, הקיזוז נעשה רק במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. על מנת "לשמור" על הפסדי העבר ולנצלם בעתיד מול רווח אפשרי חייב להגיש דוח שנתי. במידה והינך מבצע פעילות בשוק ההון ביותר מגוף פיננסי מומלץ לבדוק זכאות לקזז בין תוצאות הגופים השונים, הקיזוז בין הגופים השונים נעשה רק בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. ישנן אוכלוסיות שזכאיות להטבות מיסוי שונות כגון: ריבית מוטבת לגימלאים ,בעלי הכנסות נמוכות ועוד. חשוב לציין שהתשלום בגין דוח שנתי לרואה חשבון מוכר כהוצאה גם לשכיר. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד

החזר מס הכנסה – הגשת דוח יזום

כל אדם רשאי להגיש דוח למס הכנסה גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו. במידה והינך חושב/ת ששילמת מס ביתר או שלא קיבלת את כל נקודות הזיכוי מומלץ לבדוק זכאותך להחזר מס. חשוב לציין כי מומלץ לבצע בדיקת זכאות בסיוע של רואה חשבון מאחר והגשת דוח שנתי למס הכנסה היא מחייבת וסופית, כך שבמידה ותוצאת המס שתחושב על ידי מס הכנסה הינה שאתה חייב בתשלום מס לא תוכל "לחזור בך" ותאלץ לשלם את המס. על כן מומלץ לבדוק זכאות עם רואה חשבון בטרם הגשת הדוח למס הכנסה. השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי... קראו עוד