דוח שנתי לבעל שליטה – דוח שנתי לבעל מניות מהותי

פקודת מס הכנסה קובעת כי בעל שליטה הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:

(א)     ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה;

(ב)     בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח- ההצבעה או בזכות לרכשם

(ג)      בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(ד)     בזכות למנות מנהל;

"קרובו" – בן- זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן- הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה;

במילים אחרות בעל שליטה לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא כל מי שמחזיק ב-10% בזכויות החברה האפקטיביות כלומר גם מי שמחזיק באופציות הניתנות למימוש אשר לאחר מימושן יחזיק ביותר מ-10% מאמצעי השליטה או הרווחים בחברה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

השאר פרטים וקבל עד 3 הצעות מרואי חשבון.